Professionelt altaneftersyn

Som Danmarks største altanvirksomhed, har vi opsat mange tusinde altaner. Vi kender til den absolutte nødvendighed af opmærksomhed på bygningers bæreevne, materialers levetid og i det hele taget den eksisterende altans beskaffenhed.

Som reglerne er lige nu, er det op til ejerne/ejeren selv, at sikre, at altanerne er i forsvarlig stand. Men i ifølge Jørgen Nielsen, som er Professor på Build på Aalborg Universitet og ekspert i bærende konstruktioner, viser erfaringer, at det ikke altid bliver efterlevet. Jørgen Nielsen opfordrer således ejere af bygninger, som er opført fra slutningen af 1800-tallet til 1950’erne, til at få foretaget et altaneftersyn af en professionel.

Denne opfordring bakker Altan.dk op, da altaner fra den tid ofte vil have passeret deres forventede levetid og samtidig kan det være svært for lægfolk, at inspicere eventuelle skader, fordi de ofte vil optræde inde i murværket, i de indstøbte jernprofiler.

Vi betaler tilstandsrapporten

Med et nyt samarbejde vedrørende altaneftersyn med NIRAS A/S, har vi nu mulighed for at formidle kontakten til et af Danmarks absolut største ingeniørfirmaer. NIRAS vil, som den uvildige ekspert, udføre selve eftersynet og efterfølgende komme med en handlingsplan. Bliver deres konklusionen, at altanerne bør skiftes til nye, eller at de eksisterende skal renoveres, står det jer herefter frit for at vælge, hvem der skal gøre dette.

Det er dog klart, at vi meget gerne vil forestå udskiftningen eller renoveringen af jeres eksisterende altaner og skulle I vælge os, vil vi betale for den rapport som I har fået udarbejdet af NIRAS.

For os er det vigtigt at man gør det man er god til. Vi er rigtig gode til alt omkring altaner – ansøgningsprocessen, designet og selvfølgelig hele konstruktions- og monteringsfasen. Vi er en altanvirksomhed og ikke en ingeniørvirksomhed. Derfor skal vi ikke regne på din altan’s levetid. Det vil ikke være troværdigt at gøre med den ene hånd, for så efterfølgende, at ville sælge jer nye altaner med den anden.

Derfor har vi indgået dette samarbejde med lige præcis NIRAS, som er internationalt anerkendte og eksperter på området. Det er din garanti for, at alt bliver gennemført så korrekt og professionelt som overhovedet muligt.

Hvis du har en ældre altan, er det vigtigt at du også selv holder øje med altanens visuelle tilstand. Herunder kan du se et par eksempler på altaner som er modne til udskiftning.

Hold øje med din altan

Her ses tydelige plamager i betonen, hvilket ofte er udtryk for fugt og dermed mulig rust i armeringen.
På gamle altaner med betonbund, skal man være opmærksom på at betonen kan begynde at krakelere og falde ned.
Det er ikke kun selve bærejernet i altanen man skal være opmærksom på. Altanens værn kan også nedbrydes af rust.
Her ses et eksempel på nye altaner, som har erstattet de gamle på forrige billede.
Tre typer altaneftersyn

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom hvilken type eftersyn der efterspørges, ligesom der kan være stor forskel på behovet. Af samme grund har NIRAS skræddersyet 3 modeller, med varierende omfang, afhængig af altanernes alder, antal og beskaffenhed.

Det vigtigste er at vide, om der er en fare for, at en altan kan falde ned. Dette har vi desværre set eksempler på de seneste år. Vi anbefaler derfor altid, at det er dette, der startes med at fokusere på. Desuden tjekkes for andre skader, der kan give en sikkerhedsmæssig risiko, f.eks. løse betonstykker, rustne rækværker eller andet.

Der kan godt være skader på en altan uden, at dette har sikkerhedsmæssige konsekvenser. Får skaderne derimod lov til at udvikle sig og vedligeholdelse ikke foretages af altanerne, vil skadesgraden øges med tiden. Det kan derfor være en god idé at få undersøgt sine altaner nærmere, få lavet en levetidsvurdering og en plan for vedligehold.

Model 1,  screening – kunne der være et sikkerhedsmæssigt problem?

Vores erfaring er, at der kan gives en overordnet sikkerhedsvurdering af altaner uden at skulle foretage destruktive undersøgelser. Vi anbefaler derfor at starte med en screening og et visuelt eftersyn, hvor grundlæggende forhold afklares. Herefter kan der lægges en plan og model 2 og 3 kan komme i spil

Screening omfatter:

 • Bygningsejer leverer BBR oplysninger til os for fastlæggelse af ejendommens alder mv.
 • Bygningsejer giver os adgang til kommunens digitale arkiv, hvor vi vil finde evt. tegninger og statiske beregninger, der kan vise noget om altanernes opbygning.
 • Vi gransker tegningerne og vurderer kritiske forhold.
 • Vi besigtiger ejendommen og laver en overordnet registrering af synlige skader. Vi vil også gerne ind og se på altanerne fra et par lejligheder. Bygningsejer sørger for adgang.

Screeningen vil afsluttes med en rapport, der omfatter oplistning af forudsætninger, granskning, problembeskrivelse og konklusion.

På baggrund heraf vil bygningens altaner indplaceres i én af de tre kategorier nedenfor.

 1. Den altantype, der er tale om, er ikke i risikozonen. Levetid vurderes.
 2. Vi kan ikke med blot en visuel inspektion fastlægge altanernes tilstand, og der skal derfor deciderede undersøgelser til, før vi kan sige noget præcist om sikkerhed og levetid.
 3. Det er åbenlyst at altanerne er farlige og skal renoveres eller udskiftes snarest.

Hvis altanerne er i kategori 1, kan screeningen udbygges med en udarbejdelse af en plan for vedligehold (Se model 2, eftersyn).

Hvis altanerne er i kategori 2, vil vi kunne komme med et forslag til, hvilke undersøgelser der er relevante, og hvad det vil koste (se model 3, undersøgelse).

Hvis altanerne er i kategori 3, gives forslag til næste skridt og overordnet økonomisk vurdering (se model 3, undersøgelse).

En screening koster:

 • Boligejendom med mindre end 10 altaner: kr. 15.000 ekskl. Moms (kr. 18.750 inkl. moms)
 • Boligejendom med 11-50 altaner: kr. 20.000 ekskl. Moms (kr. 25.000 inkl. moms)
 • Boligejendom med mere end 50 altaner: Prisen vurderes fra sag til sag

 

Model 2, eftersyn. Plan for vedligehold – hold din altan i god stand.

Hvis altanerne er i kategori a, vil der ikke være nogen akut risiko ved dem. Der kan godt være mindre skader, og det er i så fald en god idé at lave en mere detaljeret undersøgelse og få udarbejdet en plan for vedligehold. Derved sikres den længst mulige levetid.

 • Der foretages en mere grundig tilstandsvurdering af altanerne, hvilket kræver, at vi får adgang til ca. 20% af lejlighederne alt efter ejendommens størrelse.
 • Der foretages enkelte destruktive undersøgelser/ophugninger for vurdering af betonens tilstand.
 • Der foretages ekp-målinger (elektrokemisk potentiale) for nærmere vurdering af armeringens tilstand.
 • Altanernes levetider vurderes af vores altanspecialister.
 • Der udarbejdes en 10 årig vedligeholdsplan for ejendommen med beskrivelse af nødvendige vedligeholdsarbejder samt prissætning af disse. Planen vil kunne bruges fremadrettet til at sikre altanernes korrekte vedligehold.

Et eftersyn koster

Prisen på denne model er meget afhængig af ejendomstype og -alder. Den prissættes ifm. den indledende screening. Erfaringsmæssigt ligger det på dette niveau:

 • Boligejendom med mindre end 10 altaner: kr. 25.000 – 30.000 ekskl. moms (kr. 31.250 – 37.500 inkl. moms)
 • Boligejendom med 11-50 altaner: kr. 35.000 – 45.000 ekskl. Moms (kr. 43.750 – 56.250 inkl. moms)
 • Boligejendom med mere end 50 altaner: Prisen vurderes fra sag til sag

 

Model 3, undersøgelser

Hvis man ikke kan vurdere altanernes tilstand ud fra tegninger, beskrivelser eller besigtigelse, er det nødvendigt at lave deciderede undersøgelser af altanerne.

Disse vil som regel være destruktive og kræve assistance fra håndværkere.

Med udgangspunkt i model 1, vil det være muligt at vurdere det nødvendige behov og prissætte dette. Men det er ikke muligt at estimere en generel pris på model 3. Den skal tilpasses den enkelte ejendom og tilstanden af altanerne. Det er dog nødvendigt at gennemføre et model 1 gennemsyn med henblik på at kunne prissætte model 3.

Undersøgelser kan f.eks. omfatte:

 • Karbonatiseringsmålinger
 • Ekp-målinger
 • Dæklagsmålinger
 • Ophugninger for kontrol af tilstand på jern i betonen
 • Udtagning af borekærner i beton
 • Mikro og makroundersøgelser af borekærner

 

 

Hvis resultat af altaneftersynet bliver, at altanerne skal udskiftes, kan vi tilbyde en visualisering af hvordan de kan komme til at se ud. Dette er en visualisering.

Billedet til venstre er en visualisering af dette altanprojekt og altså et bud på hvordan de nye altaner kunne se ud.

Vil du vide mere om altaneftersyn?

Hvis du vil vide mere om de forskellige altaneftersyn, eller aftale med NIRAS, kan du kontakte en af vores dygtige medarbejdere.

Dan Metzdorff

Afdelingsleder (vest)

+45 51 17 86 03
dm@altan.dk

Niels Urban

Salgschef

+45 41 37 18 22
nu@altan.dk

Vi benytter cookies til at forbedre vores side og din oplevelse. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik

Kontakt os