Porteføljetjek af altaner, til boligforeninger og private udlejere

I Danmark findes der mellem 38.000 og 50.000 altaner, der er så gamle og konstrueret på en sådan måde, at de er i risiko for at kollapse, hvis de ikke bliver udbedret eller udskiftet i tide.

I hundredvis af danske boligforeninger lurer en ubehagelig uvished, som kan virke uoverskuelig for ejer og udlejer at skabe sig et overblik over og som samtidig, i værste fald, kan medføre personskade og det der er værre.

Problemet er de mange tusinde gamle udkragede betonaltaner med udliggerjern, som blev bygget i perioden fra omkring 1900 til 1960’erne. Undersøgelser som Teknologisk Institut har lavet, viser nemlig, at op imod 50.000 altaner kan have nedsat bæreevne.

Uvidenhed er ingen undskyldning

I slutningen af 2022 skulle retten i Kolding tage stilling til en ejendomsejers ansvar, efter en af hans altaner kollapsede i 2020 med fem unge, med store skader som følge. Sagen var anlagt som en civil retssag, fordi politiet tidligere havde vurderet, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale mod ejeren af bygningen efter straffeloven.

Efter en lignende ulykke i Nykøbing Falster i 2016 udgav bygningsreglementet.dk en vejledning som har til formål at “forberede altanejere bedre på den proces, der er forbundet med at identificere, vedligeholde og reparere altaner med udliggerjern” og denne vejledning blev afgørende for rettens konklusion, fortæller advokatfuldmægtig Christian Juul Belling fra Trolle Advokatfirma, som repræsenterede de tilskadekomne:

“Det udslagsgivende var, at jeg under retssagen kunne henvise til vejledningen fra 2017, som sagde, at hvis man oplever begyndende tegn på nedbrydning, er det en god ide at få en fagperson til at vurdere skaderne. Det havde bygningsejeren ikke gjort i dette tilfælde”

Rettens konklusion blev således, at selv om bygningsejeren ikke kunne se, at altanen var i fare for kollaps, var der andre skader, der burde have fået ham til at udføre et altaneftersyn og dermed opdage de skjulte skader i altanens bærejern.

En afgørelse der kan få stor principiel betydning for ejere og udlejere, da udlejer dermed ikke kan fraskrive sig ansvar, fordi denne var uvidende omkring sine altaners tilstand.

Lad os udføre et porteføljetjek, så du kan få overblikket

I Altan.dk har vi udarbejdet et koncept, som vi kalder porteføljetjek. Porteføljetjekket går ud på, at vi, sammen med en uvildig betonekspert, gennemgår jeres portefølje af ejendomme med altaner. På baggrund af dette, vil I få et overblik over jeres altaner, hvilken tilstand de er i samt få lavet en vedligeholdelsesplan, så I og jeres lejere kan nyde altanerne med ro i maven.

Fakta om udkragede betonaltaner med udliggerjern:

 • Der er 1,08 mio. etageboliger i Danmark ~ ca. 550.000 altaner i alt.

 • Det estimeres, at der i Danmark er ca. 94.000 udkragede betonaltaner med en alder på 50 år og derover. Det estimeres, at 38.000-50.000 af de i alt ca. 94.000 udkragede betonaltaner over 50 år er udført med udliggerjern.

 • Når der er tale om udkragede altaner med udliggerjern, anbefales der altid en 100% besigtigelse af alle altanerne

 • I begyndelsen af 1940’erne opstod der mangel på cement og armering som følge af krigen, hvilket betød, at normen fra 1930 blev revideret, og i 1943 udkom en ny revision af normen, hvor der blev indført et lavere sikkerhedsniveau på betonkonstruktioner. I praksis betød det, at man nu kunne udføre konstruktioner med mindre dimensioner end tidligere, da konstruktionernes sikkerhedsmargin var lavere end før. Samtidig indførtes med den nye norm lavere krav til betonens kvalitet/tæthed, hvilket betød, at konstruktionernes holdbarhed var lavere end tidligere.

 • Det lavere sikkerhedsniveau på betonkonstruktioner, som i praksis blev indført i 1943, varede frem til 1949, hvor det igen blev forhøjet med indførelsen af DS.411.

 • I 1961 indføres i forbindelse med det første bygningsreglement en foreløbig milepæl vedrørende altaner på etageejendomme. Af bygningsreglementets afsnit 5.8.3 stk. 1 fremgår det således: ”I bygninger med mere end én beboelseslejlighed skal altaner og altangange udføres af jernbeton” (hvilket er det samme som i dag forstås ved armeret beton). Samtidigt med at træbjælkelag i etageadskillelserne også blev erstattet af armeret beton, betød det i praksis, at altaner med udliggerjern blev udfaset som byggemetode.

 • Udkragede altaner med udliggerjern adskiller sig fra de fleste andre bærende konstruktioner ved, at bæreevnen primært er afgjort af tilstanden af en enkelt byggekomponent (udliggerjernene). Et svigt i denne komponent giver et uvarslet brud, som typisk har menneskelige konsekvenser, da bruddet ofte først vil opstå, når altanen påsættes mere last end egenvægten, hvilket typisk vil ske ved personophold på altanen

 • Så snart korrosion begynder, og stålet tæres bort (reduktion af tværsnit) falder restbæreevnen. Når bæreevnen på et tidspunkt bliver mindre end den last der kan/skal optages, vil altanen kollapse

 • Det afgørende for hastigheden af, hvornår denne grænse krydses er en kombination af:
   1. Bæreevneoverskud fra start / hvor stor sikkerhedsmargin er altanen beregnet med (kan både være udført bedre og dårligere end projekteret).
  1. 2. Hastigheden af nedbrydning af udliggerjernene, som igen afhænger af:
    a. Kvaliteten af det anvendte stål.
    b. Kvaliteten af omstøbningen i muren.
    c. Kvaliteten af betonen i altanpladen, herunder størrelsen af dæklaget.
    d. Altanpladens eksponering (vand, fugt, evt. tøsaltning, frost, mv.)

 • I en undersøgelse af 100 udkragede betonaltaner, med udliggerjern, som var ældre end 50 år, fandt Teknologisk Institut, at 66% af altanerne havde fremskreden eller svær korrosion i bærejernene

 • Af de 100 altaner havde 42% ikke synlige skader. Alligevel havde 40% af disse altaner fremskreden eller svær korrosion i bærejernene. Altså kritiske skader som var usynlige.

Gamle, rustne og nedbrudte betonaltaner på Mågevej i Odense. Efter gennemsyn stod det klart, at altanerne skulle udskiftes.

Det er ikke altid, at man kan se altanernes reelle tilstand med det blotte øje, uden at være uddannet ekspert.

De 3 eftersynsmetoder

TEGN PÅ SKADER I DIN ALTAN

Tegn, du bør reagere på

Få nye, større og bedre altaner

Hvis altaneftersynet viser, at der er behov for en større renovering eller en udskiftning af altanerne, anbefaler Altan.dk at se ind i mulighederne for udvidelse af altanerne.

Gamle betonaltaner, af den type som er i risikozonen, er ofte små og ikke særlig brugbare. Det vil ofte være muligt at erstatte den usikre altan med en større, sikker og mere funktionel model – og Altan.dk kan sagtens genskabe det originale design, så altanerne passer til ejendommen.

Gamle altaner / Før

Nye altaner / Efter

På Mågevej har en uvildig ingeniør foretaget et eftersyn og vurderet, at altanerne burde udskiftes

Ifølge undersøgelser, udført af Teknologisk Institut, findes der op til 100.000 betonaltaner i Danmark, som er mere end 50 år gamle og dermed har overskredet deres forventede levetid. I samarbejde med bl.a. ingeniørvirksomheden NIRAS, tilbyder vi altaneftersyn med henblik på at vurdere gamle altaners levetid. Et altaneftersyn kan give ro i maven.

Afspil video

Trænger din altan til et eftersyn?

Kontakt os, hvis du er i tvivl om din altan trænger til et eftersyn? 

Niels Urban

Niels Urban

Salgsdirektør

Dan Metzdorff

Forretningsudvikler – Vest

Mads Christensen

Mads Christensen

Projektleder & KS‑ansvarlig

Udfyld formularen herunder, hvis vi skal kontakte dig

Skriv adressen, som henvendelsen drejer sig om
For at give dig den bedste service, er det vigtigt, at du skriver din adresse og by. Oplys også gerne dit telefonnummer.